Skip to content

sinhasan battisi | ત્રીજી પૂતળી નંદાની વાર્તા 4

sinhasan battisi pdf
4531 Views

sinhasan battisi pdf, sinhasan battisi Gujarati ma, sinhasan battisi book pdf downland, sinhasan battisi, betaal aur sinhasan battisi, સિંહાસન બત્રીસી pdf book, વિક્રમ વૈતાળ pdf, બત્રીસ પૂતળીની વાર્તા, 32 putli ni varta Gujarati ma, vikram betal ni varta Gujarati, સિંહાસન બત્રીસીના લેખક કોણ ?, Batris putli ni varta gujarati pdf, વિક્રમ રાજા ની વાર્તા, વિક્રમ રાજા ની બત્રીસ પૂતળીની વાર્તા, અબોલા રાણીની વાર્તા, 32 પૂતળી ની વાર્તા pdf, Batris Putli ni Varta Gujarat

sinhasan battisi part 4

સિંહાસન બત્રીસી ત્રીજી પૂતળી નંદાની વાર્તા ભાગ 4

ફરી એક દિવસ રાજા ભોજ સિંહાસન પ૨ બેસવા ગયા ત્યાં જ નંદા નામની પૂતળી બોલી ઊઠી : સબૂર , થોભી જાઓ , આ સિંહાસન પ૨ વિક્રમ જેવા રાજા જ બેસી શકશે .

૨ાજા ભોજે પૂછ્યું : ” કેવા હતા ૨ાજા વિક્રમ ? “

પૂતળીએ વાર્તા શરૂ કરી :

ઉજેણીનગરી. એમાં એક શિકારી રહે.
એક દિવસ એ શિકારી જંગલમાં ગયો. આખો દિવસ ભટક્યો, ૨ખડી રખડીને થાક્યો. પણ એકેય શિકાર મળ્યો નહી.

શિકારની શોધમાં ને શોધમાં એ ગાઢ વનમાં ખૂબ દૂર નીકળી ગયેલો. એને થયું , થોડી વારમાં જ અંધારું થઈ જશે. હવે પાછા ફરી શકાય એટલો સમય પણ ૨હ્યો નથી.

તેથી અહી વનમાં જ કોઇ ઊંચા ઝાડ પર આજની રાત ગાળવી પડશે. ત્યાં શિકારીની નજર એક જૂના , મસમોટા વડ પર પડી. કટકેટલાં થડ ને કેટલી વડવાઈઓ !
થયુ , આ વડની ઊંચી ડાળ પ૨ જ આજની રાત વીતાવું.

શિકારી તો વળી ઊંચી ડાળ પર જઈને ગોઠવાયો.
૨ાત પડી. એક પહોર વીત્યો. બીજો પહો૨ પણ વીત્યો.
વાઘ-સિંહની ગર્જનાઓ સંભળાતી હતી..

રાતનો ત્રીજો પહોર વીત્યો. ત્યાં જ કૌતુક થયું જંગલમાં ઓચિંતું અજવાળું પ્રગટ્યું. અમરકથાઓ
શિકારીએ જોયું તો દૂર દૂરથી સાત મશાલો આવી રહી હતી ! પછી તેણે ધ્યાનથી જોયું તો હાથમાં મશાલ લઈને સાત પુરુષો આવતા હતા.
એમની પાછળ થોડા માણસો સોનાનું સિંહાસન ઊંચકીને ચાલ્યા આવે ! વડનાં થડ પાસે આવીને એ માણસોએ સિંહાસન જમીન પર મૂક્યું.

ત્યાં જ એક સોનેરી હ૨ણ દોડી આવ્યું. જાણે કોઈ દેવતાએ જ હરણનું રૂપ લીધું ન હોય !
સોનેરી હરણ સિંહાસન પર બેઠું કે ત૨ત કશો ચમત્કાર થયો – અમરકથાઓ
થોડી ક્ષણમાં તો ત્યાં એક નાનકડું ગામ વસી ગયું ! ગામ ફરતે કિલ્લો રચાઈ ગયો ! કિલ્લાનાં દરવાજા ખડા થઈ ગયા.

ગામની વચ્ચે રૂપાળા ચોક .. સોના – રૂપા ને સાચાં ૨ત્નોની દુકાનો. સ૨સ મજાની શેરીઓ. ઊંચી ઊંચી મેડીઓ છે સુંદર ગોખ – ઝરૂખા !

શિકારી તો દંગ થઈ ગયો. એણે જાતે જ પોતાના ગાલે ચૂંટી ખણી જોઈ કે પોતે જુએ છે તે હકીકત છે કે સ્વપ્ન ?

પરોઢ થતાં જ હ૨ણ સિંહાસનેથી કૂદ્યુ , દોડ્યું ને ગીચ ઝાડીઓમાં અલોપ થઈ ગયું. એ સાથે જ આખુંયે ગામ પણ કિલ્લા સમેત અલોપ !
શિકારી તો આંખો ચોળતો જ રહી ગયો …

ઝાડ પરથી ઊતરીને શિકારી ઘેર ગયો . એને થયું, પોતે જે જોયું એની વાત કોઈને કહેવાય નહિ. નહીંત૨ પોતાની ગણતરી ગાંડામાં જ થાય.

છેવટે શિકારીએ રાતે જંગલમાં પોતે જે જોયેલું એની બધીયે વાત પત્નીને કરી.
વાત સાંભળીને પત્ની ખડખડાટ હસી ને પછી બોલી : “ખરેખ૨ તમારું ખસી ગયું છે, છતાં તમે જે જોયું એ મને નજરોનજ૨ દેખાડો તો હું તમારી આ વાત સાચી માનું.”

એ જ રાતે શિકારી પત્નીને લઈને વનમાં આવ્યો. બંન્ને વડની ઊંચી ડાળીએ ગોઠવાયાં.

રાતનો ત્રીજો પહો૨ વીત્યો.
ત્યાં જ કૌતુક થયું દૂ … ૨ મશાલો દેખાઈ !
એમની પાછળ થોડા માણસો સોનાનું સિંહાસન ઊંચકીને ચાલ્યા આવે !
વડ નીચે સોનાનું સિંહાસન ગોઠવાયું .
હ૨ણ એ સિંહાસન પર બેઠું ને ૨ચાઈ ગયું સમૃદ્ધ ગામ , કિલ્લાસમેત … !

શિકારીની પત્ની તો આંખો ફાડીને જોઈ જ ૨હી.
પોતાના ગાલે એણે ચૂંટી ખણી જોઈ … !
એને થયું , ના , ના… આ સ્વપ્ન નથી ; હકીકત જ છે.
પરોઢ થતાં જ ફરી હ૨ણ સિંહાસનેથી કુદ્યુ, દોડ્યું ને ગીચ ઝાડીઓમાં અલોપ થઈ ગયું. -અમરકથાઓ

એ સાથે જ આખુંય ગામ કિલ્લાસમેત અલોપ !
શિકારીની પત્નીએ કહ્યું : “આ વાત રાજાને કરવી જોઈએ … “

શિકારી તો પહોંચ્યો ૨ાજના દ૨બા૨ માં ને વિક્રમરાજાને બે હાથ જોડીને ઊભો ૨હ્યો ,

વિક્રમરાજાએ પૂછ્યું : ” કોણ છે તું ને અહીં કેમ આવ્યો છે ? “

શિકારી બોલ્યો : ” મહારાજ , આપને હું ભારે અચ૨જની વાત કહેવા આવ્યો છું . “

વિક્રમરાજાએ વાત કહેવાની ૨જા આપી.

શિકારીએ જંગલમાં રોજ રાતે ૨ચાતા ને પછી અલોપ થઈ જતા ગામની માંડીને વાત કરી.

૨ાજા બોલ્યા : “મને નજરોનજ૨ એ બધું બતાવે તો જ હું તારી વાત માનું. ને તારી વાત જો ખોટી નીકળી તો પછી તને બા૨ મહિનાની કેદ . “

શિકારી સંમત થયો.

શિકારી રાજાને લઈને વનમાં ગયો.
બંન્ને વડની ઊંચી ડાળે ગોઠવાયા.
૨ાત પડી. એક પહોર વીત્યો. બીજો પહોર વીત્યો.
ત્રીજો પહોર શરૂ થઈ ગયો …
શિકારીને હવે બીક લાગવા માંડી – “આજે કદાચ પેલી બેય રાતે જે કૌતુક જોયેલું એવું કશું જ ન જોવા મળે તો ? “

ત્યાં તો રાતનો ત્રીજો પહોર પણ પૂરો થવા આવ્યો. શિકારીનું હ્રદય ધડક ધડક થવા લાગ્યું …
એક ક્ષણ પછી બીજી ક્ષણ પસાર થવા લાગી …
ત્યાં તો દૂરથી મશાલો દેખાઈ.
શિકારીના જીવમાં જીવ આવ્યો …

શિકારીએ ૨ાજાને કહેલું તે જ પ્રમાણે વડ નીચે સોનાનું સિંહાસન ગોઠવાયું . હ૨ણ એ સિંહાસન પર બેઠું ને ૨ચાઈ ગયું કિલ્લાસમેત સમૃધ્ધ ગામ , શેરી – ઝરૂખા … !

છેવટે પરોઢ થતાં જ હ૨ણ કૂદીને દોડ્યું ત્યાં જ વિક્રમરાજાએ હ૨ણને તાકીને તી૨ છોડ્યું સનન …
હ૨ણ વીંધાયું ને ઢળી પડ્યું .
ત્યાં જ આકાશમાંથી એક વિમાન ઊતરી આવ્યું .
મરેલા હ૨ણને લઈ વિમાન જેવું ઊડવા ગયું ત્યાં જ વિક્રમરાજાએ વિમાનની પાંખ પકડી લીધી અને ઊંચા અવાજે પૂછ્યું : “આ બધાનો ભેદ કહો , એ પછી જ હું જવા દઈશ … “

ત્યા તો હ૨ણનું શબ બેઠું થયું અને બોલ્યું : “મારા પિતાનું વચન મેં પાળ્યું નહોતું આથી ગુસ્સે થઈને એમણે મને શાપ આપેલો કે જ , તું હરણ થઈશ અને વનમાં રઝળીશ. “

મેં હાથ જોડીને માફી માગી એટલે પિતાએ શાપ હળવો કરતાં કહ્યું : “ તું દિવસે હરણ થઈને જંગલમાં ૨ઝળીશ પણ રોજ રાતે ત્રીજા પહો૨ પછી એક ગામનો રાજા બનીશ. “
એક રાતે રાજા વિકમ મળશે અને તને શાપમાંથી મુક્ત કરશે ને વિમાનમાં સ્વર્ગમાં પાછો આવીશ.!

પછી વિમાનમાંથી ઊતરી હ૨ણે વિક્રમરાજાને હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા ને તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની એ વિમાનમાં બેઠું ને વિમાન ઊડ્યું …

પરંતુ પેલું ગામ અને સંપત્તિ એમ ને એમ ત્યાં જ રહી ગયાં.

વિક્રમરાજાએ શિકારીને કહ્યું : ” તારે આમાંથી જેટલું જોઈએ તેટલું ધન તું લેતો જા.”

પણ શિકારીનો ચહેરો ઉદાસ થઈ ગયો.

એ જોઈ રાજાએ પૂછયું “કેમ આમ ઉદાસ થઈ ગયો ? શેનો વસવસો છે તારા મનમાં ?”

શિકારી બોલ્યો : “તમે હરણને બાણ માર્યું એટલે આ તમામ સંપત્તિના માલિક તમે બન્યા. પહેલી રાતે મેં આ દશ્ય જોયું ત્યારે જ જો મેં હિંમત કરી હોત અને હરણને બાણ મારીને ઢાળી દીધું હોત તો બધીય સંપત્તિ મને જ મળત ને ? ” અમર_કથાઓ

વિક્રમરાજા બોલ્યા : “અરે , એમાં શું ? બધીયે સંપત્તિ તારી , બસ ? “

આમ કહી વિક્રમરાજાએ શિકારીને હાથ પકડીને સોનાના સિંહાસન પર બેસાડ્યો ને બધીયે સંપત્તિ શિકારીને આપી દીધી.

વાર્તા પૂરી કરીને પૂતળી બોલી : “આવા ઉદાર હતા અમારા રાજા વિક્રમરાય.

“વિક્રમ જેવા ઉદા૨ ૨ાજવી જ આ સિંહાસન પર બેસી શકશે . ” આમ કહીને નંદા નામની પૂતળી તો આકાશમાં ઊડી ગઈ ફરરર …..

ક્રમશ…👉 આવતી કાલે

✍ યોગેશ જોષી

અગાઉનાં ભાગ અહીથી વાંચો 👇

🌟 સિંહાસન બત્રીસી – ભાગ 1 – સિંહાસન પ્રાપ્તિ

🌟 સિંહાસન બત્રીસી – ભાગ 2 – પ્રથમ પૂતળીની વાર્તા

🌟 સિંહાસન બત્રીસી – ભાગ 3 – બીજી પૂતળીની વાર્તા

🍁 વિક્રમ વૈતાળ ભાગ 1 થી 9

🍁 વીર વિક્રમ અને અજબ ચોર

🍁 સિંદબાદની સાત સફર – (સફર -૧ થી ૭)

🍁 ખાપરો અને કોડીયો કોણ હતા ? જાણો અજબ ગજબ

🍁 બાબરો ભુત સત્ય કે કલ્પના ?

1 thought on “sinhasan battisi | ત્રીજી પૂતળી નંદાની વાર્તા 4”

  1. Pingback: વીર વિક્રમ અને સિંહાસન બત્રીસી સાતમી અને 8 મી પૂતળીની વાર્તા - AMARKATHAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *